Welcome to Workshop

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในวงการกาแฟกว่า 25 ปี บริษัท ยูซีซี เคทู จำกัด ได้จัดทำหลักสูตรอบรมบาริสต้ามืออาชีพ (Beginner Barista Training Class - BBTC) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2001จนถึงปัจจุบัน

ซึ่งหลักสูตรเน้นทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ พร้อมให้ข้อมูลรายละเอียดและคำปรึกษาที่ลูกค้าควรรู้ในการเริ่มทำธุรกิจร้านกาแฟ รวมไปถึงการสร้างสูตรเครื่องดื่มใหม่ๆ สำหรับธุรกิจของลูกค้า เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้และทักษะของ Barista การทำกาแฟในสไตล์ Espresso Bar อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงรูปแบบของธุรกิจร้านกาแฟยุคใหม่อย่างมีมาตรฐาน

โดยจะเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และการประยุกต์หลักการนำไปใช้กับเครื่องดื่มอื่นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจร้านกาแฟและยกระดับเครื่องดื่มให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่